Itoophiyaan konkolaattota elektirikii Volkiswaagan maaliif dhorkite?

Mootummaan Itoophiyaa torban darbe konkolaattota elektirikii ID.4 fi ID.6 jedhamaniifi kan moodeelii kaampaanii biyya Jarman Voolkiswaagan jedhamuun Chaayinaa keessatti oomishaman Itoophiyaa akka hin galle dhorkaa kaaheera. Konkolaattonni elektiriikaa mimmiidhagoon Voolkiswaagan kun yeroo gabaabaa keessatti gosa konkolaattotaa daandiiwwan Finfinnee keessatti baay’inaan mul’ataniidha. Ministeerri Geejibaa fi Loojistikii Itoophiyaa torban darbe keessa gosti konkolaataa elektirikaa volkiswaagan kun yeroof […]

Social Media haaraan Meta tiwiitara fakkaatu guyyaa jalqabaatiin- maamiloota miiliyoona 30 horate.

Abbaan qabeenyaa Meta, Maark Zuukerberg aappiin morkataa tiwiitar ta’a jechuun Kamisa hojii eegalchiisan guyyaa jalqabaa irratti maamila miiliyoona 30 argachuu hime. Appiin kuni gadhiifamee sa’atii torba keessatti maamila miiliyoona 10 argachuu beeksisee ture. Appiin ergaa barrefamaan walitti dubbachuuf qophaaye, Threads, ergaa barreeffamaan dubbachuuf tiwiitara caala filatamaa ta’a jedhee akka abdatu Zuukarberg himeera. Ogeeyyiin ammoo dhiyeenya […]

Bilbila smaartii manneen barnootaa keessatti fayyadamuun balaa qaba Jedha -UN

Dhaabbanni Biyyoota Gamtoomanii bilbiloota ismaartii manneen barnootaa keessatti qabachuun balaa akka qabu akeekkachiise. Manneen barnootaa keessatti “teeknooloojii barumsa deeggaru qofti” akka fayyadu ibse. Moobaayiliin xiyyeeffannoo barattoota dhorku, iccitii barattootaa balaaf saaxiluu fi qoccollaa karaa saayibariin barattoota miidhuu danda’a jedha, Jaarmiyaan Barnootaa, Saayiinsii fi Aadaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii UNESCO’n. Garuu akka addunyaatti biyyoota afur keessaa tokko […]

Meeshaan eessaa dhufteen hin beekamne Argame.

Meeshaa “adda hin baafamne” akka geengoo wahii qarqara galaanaa lixa Awustiraaliyaaatti mul’ateen bitaa itti galuu poolisiin ibse. Meeshaan sibilaa akkaan guddaa tahe kun, magaalaa Parz gama kaabaan fageenya km250 irratti qarqara bishaanii ‘Green Head’tti jiraattota naannichaan argame. Angawoonni naannoo fi federaalaa waan argame kana adda baasuuf qorachaa kan jiran ogguu tahu, ammatti garuu qaama xiyyaara […]

Kuus-yaadannoon marsariitiiwwan irraa maaliif fayyadu?

Marsariitiiwwan garaa garaa wayita bantaniitti filannoon Kuus-yaadannoo (Cookies) jedhu isin mudatee beekaa? Gaaffii ‘Kuus-yaadannoo’ barbaadduu jedhus isin hin nufisiisiin hin nolle. Sirumaa marsariitiiwwan tokko tokkoos osoo Kuus-yaadannoo’f deebii hin kenniin akka dabartanii seentaniif hin eeyyaman. Kuus-yaadannoowwon namoota marsariitiiwwan daawwatan hordofu. Kananis marsaritiicha irratti maal akka raawwatame, marsariitii eessatti argamu akka ilaaltan, bilbilaan kan fayyadamantan yoo […]

Nagawoo ‘Beekamtii argachuun koo na miidhe’

Maqiitti dhalatee kan guddate Nagawoo Jimaa, nama dheeraa Itoophiyaa ta’uun Rikardii Galmee Dinqisiisoo Afrikaa irratti erga galmaa’ee waggaa lamatti dhihaateera. Erga rikardii dheerinaa kana qabatee booda hawaasa biratti beekamtii kan argate dargagggoon kun, jireenya isaas Maqii irraa Finfinneetti jijjiiruun hojii isaaf ta’u barbaadaa ture. Garuu wanti hundi akka yaadeetti deemaafii hin turre. Amma maal keessa […]

Tigraayitti barattoonni %50 ol ta’an akkamiin qormaata kutaa 12ffaa darbuuf milkaa’an ?

Qormaata kutaa 12ffaa Naannoo Tigraayitti ALI bara 2015 qoraman keessaa 66.9 % harka shantamaa fi isaa ol galmeessuu isaanii biroon barnootaa naannicha ibseera. Ministeerri Barnootaa Itoophiyaa bu’aa qormaataa kana ilaalchisee ammatti ibsa baasee hin qabu. Haa ta’u malee, waraana lubbuu lammiilee galaafate booda yeroo duraaf kenname kanaan qabxiin ibsame akka biyyaatti qabxii galmaa’erra baay’ee wayyaa’aadha. […]

Sukkaarri fayyaa keenyaaf hangam balaa qaba?

Sukkaaroonni kaarboohayidireetii dha. Coomaa, kaarboohayidireetii fi pirootiiniin madda anniisaa gurguddoo sadan qaamni namaa barbaadudha. Hojiin sukkaara inni guddaan qaama namaatiif kaalorii kennuudha. Sukkaarri akkuma soorata biroo fayyaa eeguuf soorata hin hafnedha. Hanqinni pirootiinii fi cooma yoo jiraate qaamni keenya rakkoo hatattamaa hin qabaatu, garuu hanqinni sukkaara yoo jiraate qaamni mallattoolee akka dadhabbii, garaa kaasaa,vertigo, muscle […]

Back To Top