WELCOME TO KANA PRESS


KANA PRESS Dhaabbata technolojii dagaagsuuf hundeeffameedha .

Baga nagaadhaan gara mana keessanii dhuftan..  Dhaabbanni keenya kana press namoota gara miseensummaa isaatti dabalaman irraa Gonkumaa kafaltii hin gaafatu. 
 namni gara garee keenyaa makamee hojjatu , kan kana duraa websitii fii appilikeeshinoota gara garaa ummu danda’uu fii kan miidiyaa hawwaasa irratti beekamtii qabu ta’uu qaba. fakkenyaaf youtubara , tiktokara . kan technolojii irratti xiyyeeffatee hojjachaa ture ta’uu qaba. 
Baga nagaadhaan gara mana keessanii dhuftan..  Dhaabbanni keenya kana press namoota gara miseensummaa isaatti dabalaman irraa Gonkumaa kafaltii hin gaafatu. 
 namni gara garee keenyaa makamee hojjatu , kan kana duraa websitii fii appilikeeshinoota gara garaa ummu danda’uu fii kan miidiyaa hawwaasa irratti beekamtii qabu ta’uu qaba. fakkenyaaf youtubara , tiktokara . kan technolojii irratti xiyyeeffatee hojjachaa ture ta’uu qaba. 
Dhabbanni kana press  hojiiwwan baratamoon akka gara  dijitaalaatitti jijjirramaniif dhaabbata hojjatuudhaa.   nuti dhaabbata keessaniif platformiiwwan , websayitii fii appilikeeshinootaa ni hojjanna. 

 

SHIME MAN- CEO
SHAKMAR UMER- Marketar 
TARIKU ABEBE - Manager
THINKER CREATIVE- Web Designer
Mobile users
world wide 91%
Laptop users
world wide 9%

kana press digital system LLC

Dhaabbanni kun lammileen hubannoo gadi fageenya qabuufii  fii jireenya sadarkaa isaa eeggate akka qabaataniif , technolojii irratti xiyyeeffatee  cichoominaan  hojii  guddaa hojjachaa jirra. dhalootaa dammaqeefis carra hojii uumee jira.

 

Join us or contact us for any support online

kana press

kanaPress Technology incorporated in Addis Ababa, Ethiopia focusing on technology : cheap price, reliable servers, easy to use systems and fantastic customer support.

We’re here to a better servece .

COMPANY

 • About Us
 • Terms & Conditions
 • Privacy Policy
 • Sitemap
 • Contact Us

CONTACT US

SERVICES

 • app developement¬†
 • WordPress web Designing
 • stock manegment system
 • payment system
 • hotel system
 • ecommerce